Đề xuất cán bộ cấp cao được cho thuê nhà công vụ diện tích cao nhất 500m2

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Trong đó, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương (Điều 4) được quy định cụ thể.From: web game casino

Thứ nhất, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ, đảm bảo yêu cầu: Diện tích đất khuôn viên từ 450m2 đến 500m2. Định mức kinh phí tối đa trang bị đồ rời cho biệt thự công vụ này là 350 triệu đồng.

Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ được bố trí cho thuê biệt thự công vụ đảm bảo yêu cầu: Diện tích đất khuôn viên từ 350m2 đến dưới 450m2; Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ rời cho biệt thự công vụ này là 300 triệu đồng.From: web game casino

Thứ ba, Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, Trưởng Ban Đảng ở Trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thể Trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ như sau:

Nhà liền kề có diện tích đất từ 200m2 đến 250m2 đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định này và trang bị nội thất đồ rời quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145m2 đến 160m2 đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định này và trang bị nội thất đồ rời quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất rời cho nhà liền kề hoặc căn hộ chung cư công vụ quy định tại khoản này là 250 triệu đồng.

Thứ tư, Phó Trưởng Ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định này, bao gồm:

Diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2; Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ rời căn hộ chung cư công vụ quy định tại khoản này là 200 triệu đồng.

Thứ năm, Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư đảm bảo yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định này, bao gồm: Diện tích sử dụng từ 70m2 đến dưới 100m2; Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ rời căn hộ chung cư công vụ quy định tại khoản này là 150 triệu đồng.